آیین نامه سقف عرشه فولادی
فرمینگ ورق تامین گل میخ و سرامیکی تهیه نقشه شاپ و چیدمان بهینه ورق اجرای ورق، بافت مش و اجرای مش حرارتی اجرای فلاشینگ اجرای بتن و تمیزکاری سقف عرشه فولادی یا سقف متال دک / تلفن تماس مستقیم جهت مشاوره رایگاندر خصوص اجرای سقف عرشه فولادی 09122541774
 الزامات مبحث دهم  مقررات ملی ساختمان در مورد سقف های کامپوزیت عرشه فولادی :
•    حداکثر ارتفاع ذوزنقه ها برابر 75 میلیمتر باشد .
•    عرض متوسط کنگره های پر شده با بتن ، نباید کمتر از 50 میلیمتر باشد . 
•    دال بتنی باید به تیر یا شاهتیر فولادی با استفاده از گلمیخهای برشگیر با قطر 20 میلیمتر یا کمتر متصل شود . گلمیخ ها را می توان از روی ورق فولادی ذوزنقه ای و یا مستقیما به عضو فولادی جوش نمود . در هر حال گل میخ باید روی بال ذوب شود . 
•    حداقل ارتفاع گلمیخ بعد از نصب از بالای ورق ذوزنقه ای اندازه گیری می شود ، که نباید کمتر از 40 میلیمتر باشد . 
•    ضخامت دال بتنی در بالای کنگره ورق ذوزنقه ای نباید از 50 میلیمتر کمتر باشد .
•    فواصل گلمیخ های برشگیر در امتداد تیر تکیه گاهی نباید از 900 میلیمتر تجاوز نماید .
•    برای مقابله با نیروی برکنش ، ورق ذوزنقه ای فولادی باید به تمام تیرها یا شاهتیرهای فولادی که به صورت مقطع مختلط طراحی می شوند ، در فواصلی نه بیشتر از 400 میلیمتر مهار شوند  این مهارها می توانند گلمیخهای برشگیر ، ترکیبی 
از گلمیخها و جوشهای نقطه ای و یا هر وسیله طرح شده توسط طراح باشد .
اجرای سقف های عرشه فولادی
اجرای سقف های عرشه فولادی
لینکهای مرتبط