بخش نمونه مدل در قسمت پروژه های گروه مهندسی توانا در زمینه تهیه نقشه های کارگاهی بروز رسانی شد.
در این قسمت نمونه مدل پروژه هایی که توسط گروه مهندسی توانا شاپ شده اند قرارداده شده است.