مراحل نسب پلتفرم فلزی


اجرای فنداسیون

عملیات نصب پایه ها وستونهای حمال

مونتاژو جوشکاری شاسی وشبکه های بالایی

پوشش ریزی(گریتینگ یا ورق آجدار)