گریتینگ در لغت به معنی مجموعه ای از پنجره های توخالی و شبکه مانند می باشد و در اصطلاح صنعتی به صفحات مشبک و شبکه های توخالی گفته می شود که به عنوان سطوح دسترسی "جهت بارگزاری و تردد با قابلیت جریان سیال از میان آن" مورد استفاده قرار می گیرند.

شرکت ام پیکو (مشبک پردازان) سازنده انواع گریتینگ فلزی، گریتینگ گالوانیزه و گریتینگ کامپوزیت می باشد.

روش تولید گریتینگ های فلزی به دو روش الکتروفورج و جوش CO2 می باشد که هر دو نوع گریتینگ نامبرده در این شرکت قابل تولید می باشند.

گریتینگ های فلزی در انواع گریتینگ تسمه در تسمه، گریتینگ تسمه در نیم تسمه، گریتینگ تسمه در میلگرد آجدار و گریتینگ تسمه در چهارپهلو تابیده ( گریتینگ تسمه مضرس ) قابل تولید می باشند.


تهیه نقشه های کارگاهی گریتنیگ
شاپ درواینگ گریتینگ