🔰استاندارد 2800 ویرایش 4

1- در ساختمان‌های با 8 طبقه و کمتر، فاصله هر طبقه از مرز زمین مجاور حداقل باید برابر پنج‌هزارم ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه باشد.

2- در ساختمان‌های با بیشتر از 8 طبقه و یا ساختمان‌های بااهمیت خیلی زیاد و زیاد با هر تعداد طبقه، عرض درز انقطاع بین ساختمان و ساختمان مجاور باید با استفاده از تغییر مکان جانبی غیرخطی طرح در طبقه و با در نظر گرفتن اثر پی-دلتا تعیین شود.

🔰مبحث 6 مقررات ملی ساختمان

1- ضوابط مربوط به این مبحث با استاندارد 2800 یکسان است.

👈تذکر: در چاپ ابتدایی مبحث ششم (ویرایش 92) محدودیت تعداد طبقات اشتباهاً 5 طبقه عنوان شده بود که در اصلاحیه مورخ (11-01-95) دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، 8 طبقه اعلام شد.

🔰ضوابط ملاک عمل شهرداری

1- ساختمان‌های با ارتفاع بیش از 12 متر و یا دارای بیش از 4 طبقه باید به‌وسیله درز انقطاع از ساختمان مجاور جدا شوند.

2- حداقل اندازه درز انقطاع در تراز هر طبقه برابر یک‌صدم ارتفاع آن تراز از روی شالوده می‌باشد.